کلید واژه: "تواضع وفروتنی"

نشانه های تواضع....

  امام صادق (علیه السلام ) می فرمایند: از تواضع این است که آدمی در مجلس به قسمت پایین تر راضی شود، و هرکه را دید سلام کند، و بگو مگو را ترک کند اگر چه برحق باشد، و دوست نداشته باشد برای تقوایش ستایش گردد. منبع: وسائل الشیعه/ج15/ص 274 بیشتر »