کلید واژه: "تزکیه نفس"

سرزنش کردن برنفس بهتر از چهل سال عبادت کردن...

  امام رضا (علیه السلام ) فرمودند:مردی در بنی اسراییل چهل سال خدا را عبادت کرد،سپس برای خدا قر بانی کرد،ولی از او پذیرفته نشد،باخود گفت :آنچه پیش آمد ،از تووگناه هم از تواست ،پس خداوند وحی فرستاد:سرزنش کردن برنفست ،بهتر از چهل سال عبادت کردنت بود.… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا