کلیدواژه ها: ،حدیثی از امام صادق

با سه خصلت محبوب خالق شویم

  امام صادق [علیه السلام]فرمود: خدای متعال به موسی وحی کرد: بندگان من با هیچ خصلتی محبوب تر از این سه خصلت، به من تقرب نمی جویند. موسی گفت: پروردگارا آنها کدامند؟ فرمودند: ای موسی! بی رغبتی به دنیا وخودداری از گناهان و گریستن از ترس من.     منبع:سخنان… بیشتر »