برچسب: "عکس زیبا درباره حجاب"

اشک تاریخ برایت می ریزد...!

ای زن غربی که به تاراج رفته ای ! به چه سر نو شت بدی گرفتار آمدی!

اشک تاریخ برایت می ریزد که چه تنها و غریب افتاده ای :

افسوس که خورشید وجودت در پس کوهها ی غم و وحشت در شفقی خونین غروب کرده است وغم فروریختندیوار ارزش هایت مغرب زمین را به غمکده ای وحشتناک مبدل ساخته است .

که تو را در آن دفن کرده اند و گفتار های پلید بر جسم بی جانت دندان تیز کرده اند .

آه که زن مغرب زمین ،از میان رفت و شیرازه سنگر منزلش از هم فرو پاشید و دیگر این مو جودات مسخ شده فرزندان گذشتگان خود نیستند

خدایا دنیا را با ظهور ولیت به پایان بر ،که زمین با همه بزرگی که دارد تنگ شده است .

و نفس ها به سختی می زند .

آمین یا رب العالمین

منبع:

حجاب در عصر ما /محمد رضا اکبری /ص 119

اشتراک گذاری این مطلب!