کلید واژه: "عکس زیبا درباره حجاب"

اشک تاریخ برایت می ریزد...!

ای زن غربی که به تاراج رفته ای ! به چه سر نو شت بدی گرفتار آمدی! اشک تاریخ برایت می ریزد که چه تنها و غریب افتاده ای : افسوس که خورشید وجودت در پس کوهها ی غم و وحشت در شفقی خونین غروب کرده است وغم فروریختندیوار ارزش هایت مغرب زمین را به غمکده ای وحشتناک… بیشتر »