کلید واژه: "عظمت قران"

کفاره گناهان...؟

  پیامبر(صلی الله وعلیه وآله ) فرمودند: برتوبادخواندن قرآن زیرا خواندن آن کفاره گناهان است و پرده ای در برابر آتش  وموجب ایمنی از عذاب. فرزندم! ازخواندن قران غافل مباش، زیرا قرآن دل را زنده می کند و از فحشا وزشتکاری و ستم و گناه باز می دارد. منبع: میزان… بیشتر »