برچسب: "عظمت قران"

کفاره گناهان...؟

 

پیامبر(صلی الله وعلیه وآله ) فرمودند: برتوبادخواندن قرآن زیرا خواندن آن کفاره گناهان است و پرده ای در برابر آتش  وموجب ایمنی از عذاب.

فرزندم! ازخواندن قران غافل مباش، زیرا قرآن دل را زنده می کند و از فحشا وزشتکاری و ستم و گناه باز می دارد.

منبع:

میزان الحکمه /ج 10/حدیث 16503

اشتراک گذاری این مطلب!