کلید واژه: "شهید واقعی"

دقت در احکام شرعی

مجروح های بمباران بودند :یکی یکی  توی بیمارستان تمام می کردند . توی آن هیروویر،آمده بودند از من سوال شرعی بپرسند ک«اصغر جان ،اینهایی که توی بیمارستان شهید میشن وما بهشون دست می زنیم ،غسل بهمون واجب می شهه ؟یا شهید معرکه حساب می شن ؟.. منبع: یادگاران/ص4 بیشتر »

خادم واقعی مردم چه کسی است

  خادم واقعی مردم هیچ  وقت سیر نخوابید .همیشه کسری خواب داشت . گاهی که خانه می ماند استراحت کند ،موبایلش را خاموش می کردم . وقتی بیدار می شد ،می گفت :«چرا موبایل را خاموش کردی ؟!»می گفت :«این روگرفته ام که همیشه تو دسترس با شم .،هر کی که کار داشت ،راحت… بیشتر »