برچسب: "شهید واقعی"

دقت در احکام شرعی


مجروح های بمباران بودند :یکی یکی  توی بیمارستان تمام می کردند .

توی آن هیرو ویر، آمده بودند از من سوال شرعی بپرسند که« اصغر جان، اینهایی که توی بیمارستان شهید میشن و ما بهشون دست می زنیم، غسل بهمون واجب می شه ؟یا شهید معرکه حساب می شن ؟..

منبع:

یادگاران/ص4

اشتراک گذاری این مطلب!

خادم واقعی مردم چه کسی است

 

خادم واقعی مردم

هیچ  وقت سیر نخوابید .همیشه کسری خواب داشت . گاهی که خانه می ماند استراحت کند

،موبایلش را خاموش می کردم . وقتی بیدار می شد ،می گفت :«چرا موبایل را خاموش کردی ؟!»می

گفت :«این روگرفته ام که همیشه تو دسترس با شم .،هر کی که کار داشت ،راحت بتونه پیدام کنه .»

منبع :یادگاران /ص49

اشتراک گذاری این مطلب!