برچسب: "حدیثی از امام علی(ع)"

زیان غفلت

 

عبد الله بن یحیی می گوید: به محضر علی (علیه السلام) مشرف شدم وهنگامی که خواستم بر روی

تخت بنشینم پایه اش شکست و بر روی زمین افتادم و سرم آسیب دید .

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : شکر خداوند را که کفاره گناهان شیعیان ما را در دنیا قرار داد تا

همین جا پاک شوند .

عبدالله می گوید: عرض کردم :چه گناهی کرده ام که شکسته شدن سرم کفاره آن باشد؟

حضرت فرمود:وقتی که نشستی« بسم الله» نگفتی.

 

منبع : حکایت و حکمت/حسین دیلمی ص20

 

اشتراک گذاری این مطلب!

کسی که خدا ذلیل کند علی (ع) همنمی تواند عزیز کند...


امام علی (علیه السلام) می گوید: که مرده ای را به خاک می نهادم سه بار روی اورا به طرف قبله کردم، و هر سه بار روی ازقبله برگردانید ندا آمد ای علی(علیه السلام)، دست بدار آنرا که ما ذلیل کردیم تو نتوانی عزیز

گردانی.

 

منبع:

حکایت ولطایف/سلیمان روحانی ص132

 

اشتراک گذاری این مطلب!