کلید واژه: "تغییر خود،تغییر جهان"

میخواهم تغییر کنم!!!

من نمی خواهم جهان را تغییر  دهم ،من نمی خواهم کشور را تغییر دهم. من نمی خواهم شهر و خانواده ام را تغییر دهم ، من خودم را تغییر خواهم داد . من خودم را برای بندگی تغییر خواهم داد، خودم را برای عزیزانم تغییر خواهم داد. در این دنیایی که همه تنها هستند ،من… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا