برچسب: "به تاخیرانداختن توبه"

آنقدر توبه کن تا شیطان رانده شود ؟...

حسن بن محمد دیلمی می گوید :پیامبر (صل الله علیه وال وسلم )هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کرد و می فرمود :«استغفر الله ربی و اتوبه علیه ».و همچنین اهل بیت آن حضرت و اصحاب شایسته ایشان چنین رویه ای داشته اند . خداوند متعال فرموده :«از پروردگارتان ،طلب… بیشتر »

توبه در نزدیک ترین زمان به مرگ!!...

پیامبر (صل اله علیه وال وسلم )فرمود :«هر کس یک سال قبل از مر گش توبه کند ،توبه او پذیرفته می شود »سپس فرمود:«نه یک سال زیاد است هر کس یک ماه قبل از مر گش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد» سپس فرمود:«یک ماه هم زیاد است هر کس یک روز قبل از مرگش توبه… بیشتر »