برچسب: "به تاخیرانداختن توبه"

آنقدر توبه کن تا شیطان رانده شود ؟...


حسن بن محمد دیلمی می گوید :پیامبر (صل الله علیه وال وسلم )هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کرد و می فرمود :«استغفر الله ربی و اتوبه علیه ».و همچنین اهل بیت آن حضرت و اصحاب شایسته ایشان چنین رویه ای داشته اند . خداوند متعال فرموده :«از پروردگارتان ،طلب مغفرت نمائید ،سپس به سوی او توبه کنید .»


 مردی به پیامبر عرض کرد:ای رسول خدا،من مرتکب گناه می شوم ،وقتی می خواهم ،توبه کنم چه بگویم فرمود «از خداوند طلب مغفرت کن.»گفت توبه می کنم ولی باز به گناه بر می گردم فرمود «هر وقت مرتکب گناه شدی از خداوند طلب مغفرت کن » گفت بنابراین گناهانم زیاد می شود فرمود«عفو وبخشش خداوند بزرگتر وبیشتر است آنقدر توبه کن که شیطان طرد ورانده شود ».

منبع :

جهاد با نفش از کتاب وسایل الشیعه از شیخ حر عاملی /ص367

اشتراک گذاری این مطلب!

توبه در نزدیک ترین زمان به مرگ!!...

پیامبر (صل اله علیه وال وسلم )فرمود :«هر کس یک سال قبل از مر گش توبه کند ،توبه او پذیرفته می شود »

سپس فرمود: «نه یک سال زیاد است هر کس یک ماه قبل از مر گش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد»

سپس فرمود: «یک ماه هم زیاد است هر کس یک روز قبل از مرگش توبه کند :خداوند توبه اش را قبول می پذیرد .»

سپس فرمود : «یک روز هم زیاد است هر کس یک ساعت قبل از مرگش توبه کند : خداوند توبه اش را می پذیرد .»

سپس فرمود : «یک ساعت هم زیاد است هر کس که جانش به حلقومش برسد و توبه کند : خداوند توبه او را می پذیرد .»

منبع :

جهاد با نفس /از کتاب وسایل الشیuه /شیخ حر عاملی /ص376

اشتراک گذاری این مطلب!