کلیدواژه ها: بهترین نعمت

دو نعمت بزرگ؟؟...

      از عابدی پرسیدند : در چه حالی /گفت : میان دو نعمت : رزقی فراوان و گناهی پوشیده منبع :حکایت وحکمت/ حسین دیلمی /ص193 بیشتر »