کلید واژه: "اشعار مذهبی"

حساب عشق...

عشقی که نه عشق جاودانی است                بازیچه شهوت جوانی است عشق   آینه    بلند    نور     است                شهوت ز حساب عشق،دور است     منبع:گلستان کشمیری/سید یلی اکبر صداقت-63 بیشتر »