موضوع: "اشعار"

عمر بر باد رفته ...

طی شد این عمر تو دانی به چه سان .... پوچ و بس تند، چنان باد دَمان همه تقصیر من است ، اینکه خود می دانم که نکردم فکری ... که تامل ننمودم...روزی ...ساعتی یا آنی که چه سان می گذرد عمر گران ؟ کودکی رفت به بازی به فراغت به نشاط فارغ از نیک وبد ومرگ وحیات ...… بیشتر »

قناعت چیست؟...

            از حکیمی پرسیدند :( چه چیزی بهتر از طلاست؟)در پاسخ گفت:(قناعت کردن) قناعت کن ای نفس ،بر اندکی                  که سلطان و درویش بینی یکی بیشتر »

حساب عشق...

عشقی که نه عشق جاودانی است                بازیچه شهوت جوانی است عشق   آینه    بلند    نور     است                شهوت ز حساب عشق،دور است     منبع:گلستان کشمیری/سید یلی اکبر صداقت-63 بیشتر »

«سیر من الحق الی الخلق»...

    غیر از کمین تازه ی نیرنگ نشمارید / رنگین کمان صلح را جز رنگ نشمارید ما را خبر هایی است...پیش رو خطرهایی است / آن «خاطرات» پشت سر را «جنگ» نشمارید سنگی برای رمی از آن تسبیح برگیرید / نام خدا را سنگ روی سنگ نشمارید خود، حلقه دار است این زنجیره ی تکرار… بیشتر »